Multimedia

พระธรรมคำสอน พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตตถาวโร)

เมื่อมีพื้นฐานแห่งความอดทนเป็นหลักฐานแล้ว เราต้องอาศัยความอุตส่าหะ ตั้งใจพยายามทำสิ่งนั้น ต้องเพ่งเพียรแผดเผาทุกรูปแบบไม่ว่าจะหนักหรือเบา ไม่ว่าเช้าหรือสาย บ่ายหรือเย็นแม้ดึกๆได้ฟังคงต้องทบทวนอีก ได้ดูคงต้องทบทวนอีก แม้ได้รู้ได้สัมผัสคงต้องนำมาตรึกตรอง มาใคร่ครวญ มาทำความเข้าใจได้แม่นยำชัดเจน สุดท้ายแม้ว่าจะทำหรือพูดและคิดส่วนใด ถ้าเป็นไปด้วยเหตุและผล จะยังตนของตนให้อยู่อย่างมีความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิต

พระเทพวิมลญาณ (หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร) วารสารธรรม ปีที่ ๑๕ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๔๕

%d bloggers like this: